Eating China, April 2005

Xiao long bao (pork soup dumplings) at Nan Xiang, Shanghai.
IMG_0298.JPG
lightningfield.com