Eating China, April 2005

Xiao long bao (pork soup dumplings) at Nan Xiang, Shanghai.
IMG_0300.JPG
lightningfield.com