Eating China, April 2005

Pan-fried xiao long bao (pork soup dumplings) on Wujiang Lu, Shanghai.
IMG_0374.JPG
lightningfield.com